Miljöprogram | Resecity - rätt resa till bäst pris

Miljöprogram Resecity

Kort sikt:

Alla medarbetare ska öka sin kompetens inom miljöarbetet genom att: 

  • Vårt miljöarbete ska gälla åtgärder vid val av leverantör av resetjänster, 
  • Miljöansvariga på Resecity ska gå en miljökurs under året, 
  • Resecitys miljöansvarige ska implementera befintlig miljöpolicy hos samtliga medarbetare samt ansvarar för att ev. nyrekryterad personal
    får ta del av vår antagna miljöpolicy.

Inköp av förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och kontorsmöbler skall vara miljömärkta. Även den fysiska och psykiska arbetsmiljön skall beaktas/förbättras genom att efterfölja vår antagna arbetsmiljöpolicy. Genom att sprida våra kunskaper om miljöarbetet samt informera våra kunder om de mest miljövänliga alternativen kommer vi att få ett ökat intresse och därmed möjlighet att redan på kort sikt påverka våra leverantörer samt inspirera våra kunder att ytterligare se över deras egna miljöpolicy.

Lång sikt:

På lång sikt ska vi utveckla det miljöledningssystem som vi påbörjat genom att ha en miljöansvarig på varje Resecity-kontor. På lång sikt ska detta utvecklas till ett ledningssystem som innebär en grupp inom Resecity (förslagsvis två personer per kontor) som ansvarar för organisation av planering, åtgärder, ansvar, rutiner, tillvägagångssätt, processer och resurser för att upprätthålla den antagna miljöpolicyn.

Vår arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk skall på kort eller lång sikt ej vara hälsovådlig. 

Resecity har även ett miljöledningssystem som innebär att det finns en organisation med planering, åtgärder, ansvar, rutiner, tillvägagångssätt, processer och resurser för att upprätthålla den antagna miljöpolicyn. Alla medarbetare ska öka sin kompetens inom miljöarbetet.

Målsättningen är att vi på lång sikt oavbrutet ska förbättra vårt miljöarbete.