Klimatkompensera | Resecity - rätt resa till bäst pris

Klimatkompensera

Klimatkompensera och bidra till en hållbar utveckling! Resecity ger dig möjlighet att klimatkompensera din resa för de koldioxidutsläpp som din resa orsakar. Som samarbetspartner när det gäller klimatkompensation har Resecity valt Tricorona Climate Partner AB.

Tricorona är en stor internationell aktör som samarbetar bl.a. med FN när det gäller klimatfrågor. Tricorona erbjuder både privatpersoner och företag att bland annat köpa s.k. utsläppskrediter.

Så fungerar det

Merparten av vårt resande, vårt boende och vår konsumtion påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid från fossilenergi. För att undvika omfattande klimatförändringar måste vi minska världens totala utsläpp av växthusgaser. Det viktigaste du kan göra är att minska dina egna direkta utsläpp.

För de utsläpp som finns kvar, kan du neutralisera effekten genom att bidra till ett projekt som leder till att minska utsläpp någon annanstans i motsvarande grad. Detta kallas för klimatkompensation. När du väljer att beräkna och neutralisera dina utsläpp, bidrar du till utvecklingen av förnybar energiproduktion i olika länder, inom ramarna för Kyotoprotokollet. Genom att minska behovet av fossilkraft i dessa länder, skapar Tricoronas projekt verkliga utsläppsminskningar i dag, samtidigt som de minskar världens beroende på fossila bränslen i framtiden.

6 goda skäl för att klimatkompensera

  1. Motverka utsläpp av växthusgaser
  2. Bidrag till hållbar utveckling
  3. Kan generera kostnadsbesparingar
  4. Det är svårt att komma ner till noll
  5. Ekonomiskt incitament till förändring
  6. Stärk varumärket

Kontakta ditt Resecity-kontor för fullständig information om klimatkompensation för ditt företag eller din organisation.

 

Tricorona – frågor & svar om klimatkompensation

Hur beräknar Tricorona klimatpåverkan?

Tricorona använder en beräkningsmodell utvecklad av NTM, Nätverket för Transport och Miljö. De beräknar den totala klimatpåverkan från alla växthusgaser, inte bara koldioxid. För flyget t ex betyder detta att man multiplicerar koldioxidutsläppen med faktor 2,7 (Radiative Forcing Index).

Är korta flygningar mer skadliga än långa?

Grundprincipen är att långa flygningar gör mer klimatpåverkan är korta, då de kräver mer bränsle. Om man ser på klimatbelastningen per ressträcka kan man dock konstatera att längre flygningar har mindre utsläpp per kilometer, beroende på att bränsleförbrukningen per kilometer är mycket större vid start.

Svaret är alltså att korta flygningar har mer klimatpåverkan än långa per passagerarkilometer. En konsekvens av detta är att det alltid är bättre att flyga direkt mellan två destinationer än att mellanlanda.

Varifrån kommer underlaget i beräkningarna - hur exakt är resultatet?

Tricorona får sina data från NTM, Nätverket för Transporter och Miljö. NTM får underlaget till sin modell från ICAO (International Civil Aviation Organization), efter bearbetning av FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut). Resultatet baseras på en uppskattning av bränsleförbrukningen, vilken varierar stort vid varje flygning, t.ex. beroende på om det är med eller motvind, kösituationen vid start och landning mm. Totalt sett kan man dock betrakta resultatet som ett bra medelvärde för den beräknade flygningen.

Hur beräknas priset på den klimatkompensation jag köper?

Priset du betalar är beräknat utifrån ett tonpris och de beräknade utsläppen i koldioxidekvivalenter. Tonpriset är beroende av ett antal faktorer. Störst påverkan har naturligtvis kostnaden för att genomföra det underliggande projektet (t ex vindkraftverket), men också faktorer såsom kostnader för certifiering (hos FN) och projektrevisioner utförda av en oberoende tredje part. I takt med att projekten i portföljen byts in och ut varierar priset över tiden.

Hur vet jag att mina pengar kommer fram till projekten?

Tricorona garanterar att de alltid levererar den mängd klimatkompensation som du köper. Om du köper du 2 ton så sker en utsläppsminskning med 2 ton i de projekt Tricorona investerar i. De kan lämna denna garanti eftersom de projekt Tricorona investerar i är CDM projekt, granskade och godkända av FN-organet UNFCCC under Kyotoprotokollet, med oberoende revision och beräkning av koldioxidminskning.

Dina pengar täcker naturligtvis också Tricoronas kostnader för att tillhandahålla denna tjänst.

Efter att du har köpt din klimatkompensation, allokeras dina pengar till ett visst projekt. Du kan i efterhand spåra din insats, och ta reda på vilket projekt det blev.

 

 

 

Death Valley

 

Red Wood USA

 

Korsika

 

Tricoronas olika CDM och VER projekt:

Life Straw - filtrering av vatten i Kenya

Life Straw

Life Straw - pure water

Yinyi - vindkraftpark i Norra Kina

Vindkraft Kina

Bambous Solar - solenergipark, Afrika

Solpaneler

Guyapa energieffektiva spisar Ghana

Matlagning